0
0

دسته: مجید اکبری زیست

اسعد آقایی زیست
7570 بازدید

آیا عناصر آوندی در گیاهان همانند تراکئیدها لان دارند؟

کیوزیست 05 فروردین 1399 15
بله! عناصر آوندی نیز مانند تراکئیدها دارای لان می باشند. توضیحی مختصر درباره سامانه بافت آوندی این سامانه بافتی، ترابری مواد را در گیاه بر عهده دارد، زیرا دارای بافت...
 
ادامه مطلب